فعالیت های در دست اقدام

فعالیت های در دست اقدام

1- احداث پروژه پارکینگ و توقفگاه اتوبوسرانی الوند

2- مطالعه و مکانیابی پارکینگ وسائط نقلیه سنیگن شهر الوند 

3- مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهر الوند