تاکسی رانی

تاکسی رانی

با هدف ساماندهی و نظارت بر فعالیت تاکسیهای درون شهری و سواریهای شخصی فعال در بخش حمل و نقل عمومی واحد تاکسیرانی در سال 86 همراه با سازمان اتوبوسرانی شهر الوند تاسیس گردید و در حالی شروع به فعالیت نمود که شهر الوند حتی فاقد یک دستگاه تاکسی پلاک قرمز بود لذا ابتدا با ساماندهی سواریهای پلاک شخصی فعال در مسیر الوند به نصرت آباد در سال 83 تعداد 6 دستگاه تاکسی پیکان و در سال 84 نیز تعداد 37 دستگاه تاکسی پراید دو گانه سوز به عنوان ناوگان تاکسیرانی شهر الوند وارد شهر شد و در حال حاضر آمار تاکسیهای شهر الوند بشرح ذیل می باشد : از دیگر اقدامات اساسی سازمان در این بخش اقدام برای گازسوز نمودن 6 دستگاه تاکسی مدل 83 با هزینه سازمان بود و تمامی تاکسیهای پلاک (ت) شهر الوند گازسوز گردیده اند و در حال حاضر واحد تاکسیرانی تحت نظر سازمان اتوبوسرانی به عنوان واحد نظارت بر تاکسیرانی شهر الوند فعالیت می نماید.

تعداد 80 دستگاه تاکسی داخلی در سطح شهر الوند
تعداد 73دستگاه تاکسی در خط الوند به نصرت آباد   
تعداد 86 دستگاه تاکسی در خط الوند به ولیعصر قزوین
تعداد 9 دستگاه تاکسی در خط الوند به مشعلدار ، شهرک لیاء
تعداد 20 دستگاه تاکسی و سواری تحت نظارت خط محمدیه
تعداد 10 دستگاه سواری شخصی (تحت نظارت ) خط کمال آباد

تعداد 4 دستگاه سواری شخصی ( تحت نظارت ) خط حسن آباد