مینی بوسرانی

مینی بوسرانی

با عنایت به فعالیت اتوبوسها در داخل شهر الوند در حال حاضر مینی بوسرانی در شهر فعال نمی باشد و به صورت سرویس دهی به کارخانجات و بخش خصوصی به مقصد قزوین و شهرهای همجوار فعالیت می نمایند و تحت نظارت سازمان می باشند که تعداد  140 دستگاه  در این سازمان تشکیل پرونده  انجام داده اند .