بازرس سازمان

بازرس سازمان

شورای سازمان مکلف است یک شخص حقیقی را با تحصیلات لیسانس حسابداری یا حسابرسی یا مدیریت بازرگانی یا یک شخصیت حقوقی متخصص در رشته مالی را بعنوان بازرس ( حسابرس ) برای یکسال انتخاب و از طریق استانداری جهت صدور حکم به وزارت کشور معرفی نماید.

بازرس سازمان وظیفه هدایت و راهنمایی سازمان در امور مالی و مراقبت در تطبیق عملیات سازمان با آئین نامه ها و قوانین و مقررات مربوطه و ارائه گزارش لازم به مدیر عامل ، هیات مدیره و شورای سازمان را بر عهده دارد .

جناب آقای محمود حکمی کارشناس مالی استانداری قزوین بعنوان حسابرس سازمان اتوبوسرانی الوند می باشند .