مدیر عامل سازمان

مدیر عامل سازمان

از افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی لیسانس دارای تجربه کافی در مسائل فنی و حمل و نقل ترافیک باشد از بین اعضای انتخابی هیات مدیره یا خارج از آن بنا به پیشنهاد شهردار و تصویب شورا و تایید وزارت کشور انتخاب و با حکم رییس شورا منصوب می گردد مدیر عامل بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان است که به کلیه واحد های تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن اجرای امور و حفظ منافع و سرمایه و اموال و دارایی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هیات مدیره می باشد و در مقابل این دو مرجع مسئول خواهد بود مدیران سازمان از زمان تاسیس تاکنون بشرح ذیل بودند .

-
آقای اکبر امامی مدیر عامل سازمان از تاریخ 31/06/86 لغایت 30/11/86
- آقای رضا شکور مدیر عامل سازمان از تاریخ 01/12/86 لغایت 03/02/91

- آقای مجید معروفی مدیر عامل سازمان از تاریخ 03/02/91 لغایت .........