شورای سازمان

شورای سازمان

به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری و تصمیم سازی برای سازمان با توجه به ترکیب خاص اعضای این شورا که متشکل از مسئولان و خبرگان امور حمل و نقل و ترافیک می باشد بی شک عمده ترین نقش را در تاسیس و هدایت سازمان دارد.

اعضای شورای سازمان 5 نفر می باشد : 

1- فرج اله فصیحی رامندی فرماندار شهرستان البرز و نماینده وزارت کشور بعنوان رییس شورا .

2- سعید آگشته شهردار الوند به عنوان عضو شورای سازمان . 

3- ابوالقاسم علیپور نماینده شورای اسلامی شهر الوند به عنوان عضو شورای سازمان . 

4- عقیل احمدی معاونت سازمان صنایع و معادن استان قزوین به عنوان عضو شورای سازمان. 

5- سرگرد حسن مولایی کارشناس حمل و نقل و ترافیک راهنمایی و رانندگی استان قزوین به عنوان عضو شورای سازمان .