هزینه های سازمان

هزینه های سازمان

ردیف
شرح هزینه ها
مبلغ
1

هزینه های پرسنلی

2,700,000,000
2

هزینه های اداری

4,270,000,000
3

هزینه های سرمایه ای

190,000,000
4

هزینه های انتقالی

520,000,000

جمع هزینه های جاری

7,680,000,000

برنامه ریزی توسعه شهری

3,900,000,000

بهبود عبور و مرور شهری

40,620,000,000

ایجاد تاسیسات درآمد زا

2,800,000,000
جمع کل
55,000,000,000  ریال