درآمد سازمان

درآمد سازمان

ردیف 
 شرح درآمدها
 مبلغ ریال
 1

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر )

310,000,000
 2

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

1,200,000,000
 3 بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعی شهرداری
13,970,000,000
 4 درآمد های حاصل از وجوه و اموال سازمان
425,000,000
 5 کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
32,875,000,000
 6 اعانات و هدایا و دارایی 90,000,000
 7 سایر منابع تامین اعتبار
6,130,000,000
   جمع کل  55,000,000,000  ریال