منشور اخلاقی و ارزشها

منشور اخلاقی و ارزشها


برای داشتن سازمانی پویا و هدفمند نیاز به رعایت اهم مواردی که به نام منشور اخلاقی نام نهاده می شود برای هر سازمانی الزامی می باشد پس بیاییم در جهت اجرای آن به منظور پویایی و خدمت به شهروندان نهایت سعی و تلاش را داشته باشیم .

1- در نظر داشتن خداوند متعال در همه کارها و تصمیم گیریها در راستای خدمت به شهروندان .

2- آگاهی صحیح از اهداف سازمان به منظور همسویی اهداف فردی با اهداف سازمانی.

3- راهنمایی به موقع و ارائه اطلاعات لازم ، دقیق و صحیح به مراجعان برای جلوگیری و سرگردانی آنها.

4- نسبت به همکاران و مراجعان با خوش رویی و متانت رفتار شود .

5- سرعت در انجام امور از اهمیت ویژه ای برخوردار است که خود را موظف به انجام به موقع و بی منت کارها می دانیم .

6- به مشارکت بهاء می دهیم و خود را متعهد به همفکری و کارگر وحی می دانیم .

7- التزام به اصل امانتداری ، دلسوزی و نگهداری از امکانات و استفاده درست از اختیارات و قدرت سازمانی .

8- فعالیتها بر اساس روش مستند و مشخص انجام شود نه بر اساس سلیقه کارکنان یا مدیران .

9- با رعایت آئین نامه ها ، بخشنامه ها و قوانین صادره از مراجع ذیصلاح و تامل و بستر سازی مناسب ، قانونمندی را با موفقیت تلفیق خواهیم کرد .

10- از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان ( بیت المال ) جلوگیری شود .

11- نوآوری و تحول پذیری را ضامن بقا و موفقیت سازمان خود می دانیم .

12- همواره در جهت شادابی و ایمنی کارکنان و همچنین شهروندان تلاش می کنیم و تامین آسایش خاطر و رفاه ایشان مورد اهتمام است .

13- خدمت رسانی بی منت و برخورد شایسته و در خور شأن و منزلت مردم .


                                                                                                                                                         مدیر عامل و کارکنان سازمان اتوبوسرانی شهر الوند و حومه