اسامی اعضای سازمان

اسامی اعضای سازمان

مدیر عامل و پرسنل سازمان اتوبوسرانی شهر الوند:

1- امیر حسین پور به عنوان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی و مدیریت بار و مسافر شهرداری الوند از مورخ 1397/07/04 از سوی شهردار و رییس شورای سازمان به این سمت منصوب گردیدند .

2- محسن میرزایی به عنوان قائم مقام سازمان 

3- علی جلوخانی بعنوان معاونت اداری ، مالی سازمان

4- سیدمحرمی محبی به عنوان معاونت اداری و روابط عمومی سازمان

5- پرویز علی نیا  به عنوان مسئول حراست سازمان

6- مهدی نصرتی به عنوان مسئول درآمد

7- رضا همتی به عنوان مسئول بازرسی

8- اصغر عباسی به عنوان  دفتردار مدیرعامل

9- شمس الدین فیض الهی به عنوان مسئول واحد تأسیسات

10- علی رضایی به عنوان  کارپرداز سازمان 

11- طلال مملکت دوست مسئول پارکینگ سازمان

12- سعید شکور به عنوان مسئول انفورماتیک سازمان

13- غلامعلی گلیچ به عنوان مسئول واحد تاکسیرانی ، امور آژانسها و تاکسی بار

14- بهبود درویشوند به عنوان نگهبان پارکینگ سازمان

15- جلال امینی به عنوان نگهبان پارکینگ سازمان

16- یوسف محمدی به عنوان متصدی کارواش سازمان

17- بیوک عبادی نیروی خدماتی و سرایدار سازمان


 روابط عمومی سازمان