اسامی اعضای سازمان

اسامی اعضای سازمان

مدیر عامل و پرسنل سازمان اتوبوسرانی شهر الوند:

آقای مهندس مجید معروفی په عنوان رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند به شماره تماس   32233963 داخلی 210

1- آقای محسن میرزایی به عنوان قائم مقام سازمان به شماره تماس  32246004  داخلی 110

2- آقای علی جلوخانی مسئول امور مالی سازمان به شماره تماس  32244601 داخلی 215

3- آقای رضا همتی متصدی بازرسی سازمان به شماره تماس 32244601 داخلی 130

4- آقای سید محرم محبی مسئول امور اداری  و کارگزینی سازمان به شماره تماس 2233963

5- آقای کامران گلیج مسئول واحد نظارت بر تاکسیرانی سازمان  2246004 داخلی 115

6- آقای سعید شکور مسئول انفورماتیک و متصدی تاکسیرانی سازمان 32246004 32233500

7- آقای مهدی نصرتی  مسئول وصول عوارض و درآمد سازمان به شماره تماس به شماره 2246004داخلی 220

8- آقای علی رضایی کارپرداز سازمان به شماره تماس  2244601 داخلی 234

9- آقای طلال مملکت دوست  مسئول برنامه ریزی و توسعه پایانه های سازمان به شماره تماس 2246004 داخلی 130

10- آقای اصغر عباسی بازرس سازمان به شماره تماس 


 روابط عمومی سازمان