اخبار

نصب تابلو های ترافیکی و علائم هشدار دهنده
نصب تابلو های ترافیکی و علائم هشدار دهنده و جدا کننده مسیر و خط کشی ترافیکی در کمربندی غربی از ابتدای
میدان امام علی (ع) تا انتهای کمربندی جهت دسترسی و سهولت ساکنین محترم اراضی غربی بلوار معلم
و کوی ولایت.•    نصب تابلو های ترافیکی و علائم هشدار دهنده و جدا کننده مسیر و خط کشی ترافیکی در کمربندی غربی از ابتدای
میدان امام علی (ع) تا انتهای کمربندی جهت دسترسی و سهولت ساکنین محترم اراضی غربی بلوار معلم
و کوی ولایت.
روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند
سه شنبه 10 ارديبهشت 1398
05:38:19