اخبار

اصلاح دوربرگردان بلوار معلم
دور برگردان مقابل درمانگاه بلوار معلم اصلاح و بازگشایی میگردد *
با توجه به اجرای دوربرگردان روبه روی کوچه 16 بلوار معلم و مشکلات ناشی از تردد خودروها از داخل کوچه ها پیرو مصوبه شورای ترافیک......
دور برگردان مقابل درمانگاه بلوار معلم اصلاح و بازگشایی میگردد *
با توجه به اجرای دوربرگردان روبه روی کوچه 16 بلوار معلم و مشکلات ناشی از تردد خودروها از داخل کوچه ها پیرو مصوبه شورای ترافیک
به منظور دسترسی آسان شهروندان به لاین شرقی بلوار معلم و کاهش حجم ترافیک میدان بسیج دور برگردان مقابل درمانگاه بلوار معلم و کاهش
حجم ترافیک میدان بسیج دور برگردان مقابل درمانگاه بلوار معلم ایمن سازی و بازگشایی می گردد

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند

سه شنبه 10 ارديبهشت 1398
05:19:30