اخبار

کارت الکترونیکی کارت شهروندی
•  قابل توجه شهروندان محترم
با عنایت به اینکه پرداخت کرایه اتوبوس با کارت الکترونیکی کارت شهروندی صورت میپذیرد .از شهروندان محترمی که الوند کارت
 (کارت سابق) را دارند ...•    قابل توجه شهروندان محترم
با عنایت به اینکه پرداخت کرایه اتوبوس با کارت الکترونیکی کارت شهروندی صورت میپذیرد .از شهروندان محترمی که الوند کارت
 (کارت سابق) را دارند و مبالغی در الوند کارت باقی مانده دعوت می گردد با در دست داشتن الوند کارت و کارت ملی جهت
دریافت مبالغ باقی مانده در کارت حد اکثر تا تاریخ 31/03/98 به واحد مالی سازمان مدیریت حمل و نقل.
واقع در بلوار معلم کوچه ورزش  پشت ورزشگاه یادگار امام ره مراجعه نمایند.

جمعه 20 ارديبهشت 1398
05:11:36