اخبار

• نصب تابلو های راهنمایی رانندگی
•نصب تابلو های راهنمایی رانندگی در بلوار ازادگان توسط سازمان مدیریت حمل و نقل
• نصب علائم و تابلو های راهنما و هشدار دهنده در دوربرگردان روبروی کوچه 2 بلوار معلم
توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوندپنجشنبه 9 خرداد 1398
05:01:44