اخبار

نشست رانندگان شرکتهای بهره بردار خطوط
نشست رانندگان شرکتهای بهره بردار خطوط الوند -مهرگان . الوند -قزوین. الوند -محمدیه. الوند- نصرت آباد. و داخلی بارئیس سازمان مدیریت حمل و نقل به منظور بررسی مشکلات و اتخاذ تمهیدات لازم جهت آمادگی خدمات رسانی بهینه با توجه به فصل سرما


نشست رانندگان شرکتهای بهره بردار خطوط الوند -مهرگان . الوند -قزوین. الوند -محمدیه. الوند- نصرت آباد. و داخلی بارئیس سازمان مدیریت حمل و نقل به منظور بررسی مشکلات و اتخاذ تمهیدات لازم جهت آمادگی خدمات رسانی بهینه با توجه به فصل سرما
روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الونديكشنبه 6 آبان 1397
06:17:27