اخبار

مشکلات خط تاکسی الوند قزوین
مشکلات خط تاکسی الوند قزوین
و بررسی و همفکری در جهت رفع مشکلات و اتخاذ تصمیم در جهت ارائه خدمات مناسب به شهروندان محترم.مشکلات خط تاکسی الوند قزوین
و بررسی و همفکری در جهت رفع مشکلات و اتخاذ تصمیم در جهت ارائه خدمات مناسب به شهروندان محترم.
در این جلسه موضوعاتی از قبیل وضعیت خدمات دهی، مشکلات همکاران تاکسیران، ضرورت نوسازی ناوگان، نرخ کرایه ، تعیین نماینده خط و.... مورد بحث و بررسی قرار گرفت
روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الونديكشنبه 29 مهر 1397
06:22:14