اخبار

معارفه ریاست سازمان مدیریت حمل ونقل الوند
آیین تکریم و معارفه رییس سازمان حمل و نقل الوند
صبح امروز به تصویب شورای سازمان و طی حکمی ازسوی جعفر جوادی، امیر حسین پور به عنوان مدیرعامل سازمان حمل و نقل الوند معرفی و از زحمات رضا شکور تقدیر شد.

چهارشنبه 4 مهر 1397
06:12:47