اخبار

معارفه پرسنل جدید اداری سازمان
طی احکامی جداگانه توسط مدیریت سازمان حمل و نقل شهرداری الوند آقایان مهدی نصرتی بعنوان مامور وصول عوارض قانونی واحد درآمد....
طی احکامی جداگانه توسط مدیریت سازمان حمل و نقل شهرداری الوند آقایان مهدی نصرتی بعنوان مامور وصول عوارض قانونی واحد درآمد، طلال مملکت دوست سرپرست برنامه ریزی و توسعه و پایانه ها و توقفگاها  ، رضا همتی  سرپرست بازرسی تاکسیرانی و بخش خصوصی  ، علی جلوخانی سرپرست امور مالی سازمان انتصاب شدند.
روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند


طی حکمی توسط مدیریت سازمان حمل و نقل شهرداری الوند آقای علی جلوخانی بعنوان سرپرست امور مالی سازمان منصوب گردید.


طی حکمی توسط مدیریت سازمان حمل و نقل شهرداری الوند آقای رضا همتی بعنوان سرپرست نظارت و بازرسی سازمان منصوب گردید.طی حکمی توسط مدیریت سازمان حمل و نقل شهرداری الوند آقای طلال مملکت دوست بعنوان سرپرست برنامه ریزی و توسعه پایانه ها و توقفگاهای سازمان منصوب گردید.

چهارشنبه 11 مهر 1397
06:02:55