اخبار

آغاز اجرای عملیات خط کشی ترافیکی خیابانها و معابر
آغاز اجرای عملیات خط کشی ترافیکی خیابانها و معابر. بلوارها.ومیادین سطح شهر الوند به جهت ایمنی و زیباسازی مناظر شهری و روان سازی ترافیک به توسط  سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند


دوشنبه 28 اسفند 1396
10:54:33