اخبار

طرح نصب تابلوهای راهنمای مسیردر 11تقاطع شهر
طرح نصب تابلوهای راهنمای مسیردر 11تقاطع  همسطح و میادین اصلی شهر الوند  توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند اجرا گردید

طرح نصب تابلوهای راهنمای مسیردر 11تقاطع  همسطح و میادین اصلی شهر الوند  توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری الوند اجرا گردید
رضا شکور مدیر عامل سازمان اظهار نمودند در این طرح فلکه قدس. چهار راه خرمشهر. بلوار سهروردی. میدان لاله. فلکه بسیج . فلکه شورا.فلکه امام علی (ع) تابلو گذاری گردیده است
ایشان رانندگی ایمن و مناسب را نیازمند اطلاعات هدایت کننده صحیح و روشن به وسیله علائم راهنما به رانندگان بیان نمودنددوشنبه 28 اسفند 1396
05:27:20