اخبار

نوسازی ناوگان تاکسیرانی الوند
در طرح بزرگ با نوسازی ناوگان تاکسیرانی الوند و حومه تعداد 109 دستگاه تاکسی تعویض، و موجبات ایمنی و رفاه شهروندان و کاهش در مصرف سوخت تحقق یافته است.پنجشنبه 26 مرداد 1396
07:36:34