اخبار

جلسه کمیته انضباطی سازمان اتوبوسرانی الوند
در مورخه 96/01/29  موراردی از شکایات رسیده و تخلفات رانندگان تاکسی و بخش خصوصی (اتوبوس) در کمیته انضباطی سازمان اتوبوسرانی الوند و حومه بررسی گردید
در مورخه 96/01/29  موراردی از شکایات رسیده و تخلفات رانندگان تاکسی و بخش خصوصی (اتوبوس) در کمیته انضباطی سازمان اتوبوسرانی الوند و حومه بررسی گردید:
1- تعداد پرونده های مطرح شده تاکسی 7مورد.
2- تعداد اخطارهای صادره 4مورد.
3- تعداد جریمه شده 1مورد.
4- تعداد خودروی توقیف شده 4مورد.
5- پرونده های مطرح شده اتوبوس 4مورد.
6- تعداد اخطارهای صادره 4مورد.
شکایات رسیده، رسیدگی و بررسی و اعمال قانون برابر آئین نامه انضباطی قرار گرفتند

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را یا بصورت حضوری و کتبی ویا با ارسال پیامک به سامانه200049161اطلاع دهند.

چهارشنبه 30 فروردين 1396
06:51:10