اخبار

باسازی ایستگاه های سطح شهر
سازمان اتوبوسرانی الوند در نقاط مختلف شهر الوند مبادرت به رنگ آمیزی و بازسازی صندلیهاو مرمت ایستگاهها و سایه بانهای اتوبوس باهدف بهبود در زیباسازی مبلمان شهری نموده است این اقدام  را از منطقه فازیک و دو شروع و شامل کلیه سایه بانهای سطح شهر خواهد شد.سازمان اتوبوسرانی الوند در نقاط مختلف شهر الوند مبادرت به رنگ آمیزی و بازسازی صندلیهاو مرمت ایستگاهها و سایه بانهای اتوبوس باهدف بهبود در زیباسازی مبلمان شهری نموده است این اقدام  را از منطقه فازیک و دو شروع و شامل کلیه سایه بانهای سطح شهر خواهد شد.روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی الوند و حومه

پنجشنبه 24 فروردين 1396
08:59:13