ارتباط با ماآقاي رضا شکور به عنوان مدير عامل سازمان به شماره تماس   32233963 داخلی 210

1- آقای محسن میرزایی به عنوان قائم مقام سازمان به شماره تماس  32246004  داخلی 110

2- آقای افشين مرادي مسئول امور مالی سازمان به شماره تماس  32244601 داخلی 215

3- آقای مهدي نصرتي متصدي بازرسی سازمان به شماره تماس 32244601 داخلی 130

4- آقای محمد تقي مومني مسئول امور اداری  و كارگزيني سازمان به شماره تماس 2233963

5- آقاي كامران گليج مسئول واحد نظارت بر تاکسیرانی سازمان  2246004 داخلی 115

6- آقاي اسداله رضایی تأسیسات سازمان  به شماره تماس 2246007

7- آقاي رضا همتی  متصدی درآمد سازمان به شماره تماس به شماره 2246004داخلی 220

8- آقاي علی رضایی کارپرداز سازمان به شماره تماس  2244601 داخلی 234

9- آقای احمد علیپور  بازرسی سازمان به شماره تماس 2246004 داخلی 130

10- آقای طلال مملکت دوست  دفتردار مدیرعامل و مسئول بخش خصوصي سازمان به شماره تماس  2233963

11- آقای سعید شکور مسئول انفورماتیک و متصدی تاکسیرانی سازمان 32246004 32233500 

» نام :
» گیرنده :
» موضوع :
» پیام :