ارتباط با ماآقاي امیر حسین پور به عنوان مدير عامل سازمان به شماره تماس   32233963 داخلی 210

1- آقای محسن میرزایی به عنوان قائم مقام سازمان به شماره تماس  32246004  داخلی 110

2- آقای علی جلوخانی مسئول امور مالی سازمان به شماره تماس  32244601 داخلی 215

3- آقای رضا همتی متصدي بازرسی سازمان به شماره تماس 32244601 داخلی 130

4- آقای سید محرم محبی مسئول امور اداری  و كارگزيني سازمان به شماره تماس 2233963

5- آقاي كامران گليج مسئول واحد نظارت بر تاکسیرانی سازمان  2246004 داخلی 115

6- آقای سعید شکور مسئول انفورماتیک و متصدی تاکسیرانی سازمان 32246004 32233500

7- آقاي مهدی نصرتی  متصدی درآمد سازمان به شماره تماس به شماره 2246004داخلی 220

8- آقاي علی رضایی کارپرداز سازمان به شماره تماس  2244601 داخلی 234

9- آقای طلال مملکت دوست  مسئول بخش خصوصي سازمان به شماره تماس 2246004 داخلی 130

10- آقای اصغر عباسی دفتردار مدیرعامل سازمان به شماره تماس  2233963

11- آقاي شمس الدین فیض الهی تأسیسات سازمان  به شماره تماس 2246007 

» نام :
» گیرنده :
» موضوع :
» پیام :